Que són les rutes eqüestres - Federació Catalana de Turisme Eqüestre

 
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  TURISME  EQÜESTRE
Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratés
08398 - Santa Susanna
Barcelona
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  
TURISME  EQÜESTRE
Vés al contingut

Que són les rutes eqüestres

Rutes eqüestres

Presentació les rutes eqüestres


Les rutes eqüestres són una pràctica esportiva, adscrita a la FCTE, que es desenvolupa preferentment per la xarxa viària tradicional i que està enfocada a totes aquelles persones que els agradi fer marxes a cavall. Es caracteritza per ser practicada per tot el territori català i durant tot l'any, requereix per lo general del practicant una escassa preparació tècnica i física.

Què són les rutes eqüestres homologades?

Per a la FCTE, una ruta eqüestre  homologada és una instal·lació esportiva que compta amb el seu vistiplau, desenvolupat pels camins tradicionals i als que s'equipa amb un codi de senyals registrades per facilitar el seu recorregut, per part del ciutadà, amb seguretat i qualitat.

Com es crea una ruta eqüestre homologada?

A través d'una proposta que fa una associació, institució, club, etc., Que compta amb el vistiplau de la Federació Catalana de Turisme Eqüestre. Ha de buscar l'homogeneïtat amb la resta de les rutes eqüestres, la qualitat en l'execució i la seguretat per al caminant.

Quins avantatges té homologar una ruta eqüestre?

L'homologació federativa suposa:

 • Al genet, saber que aquest recorregut té un mínim de condicions.

 • Al promotor de la ruta eqüestre que hi ha tot un univers marxista nacional i internacional que reconeix les marques com les pròpies. A més, se li transmetrà tota l'experiència federativa treballant sobre el marcatge de rutes eqüestres.


Quins tipus de rutes eqüestres homologades hi ha a Catalunya?

Hi ha tres tipus de rutes eqüestres: els RED, els REF i el REF . Els primers per a genets experts. Els segons són per genets no tan experts, poden ser senzills i requerir una mica d'esforç físic. Els últims són passejades, de mínima dificultat i curt desenvolupament, apte per realitzar-los en un breu espai de temps amb nens, ancians i persones amb dificultats. Les tres modalitats existents poden tenir un desenvolupament circular o lineal.

Qui s'encarrega d'homologar una ruta eqüestre?

La Federació Catalana de Turisme Eqüestre, amb el territori català sobre el qual es desenvolupa  la ruta eqüestre.

On trobar informació sobre les rutes eqüestres homologades?

En les pàgines web de la Federació Catalana de Turisme Eqüestre, en panells situats en els nuclis de població per on transita i en publicacions.

Quins són els documents de referència en el món federatiu per a la creació i homologació de rutes eqüestres?

Homologació de rutes eqüestres


L'homologació: El marcatge de les rutes eqüestres amb les marques RED, REM i REF

En contra del que es pugui pensar, marcar un sender no és "bufar i fer ampolles", la seva destinació com instal·lació esportiva per a la majoria dels catalans fa que es necessiti un mínim de coneixements tècnics i un bagatge professional substancial.

Qualsevol persona o institució que desitgi emprar les marques per senyalitzar una ruta eqüestre ha de dirigir-se a la Federació Catalana de Turisme Eqüestre. El procés pel qual la federació concedeix el seu ús es diu HOMOLOGACIÓ.

L'homologació és un procés federatiu que se centra a garantir la seguretat del genet, comprovar que es compleixen uns mínims de qualitat i assegurar una homogeneïtat de la xarxa de les rutes a Catalunya.

Hi ha un protocol d'homologació general que pot estar desenvolupat pels responsables per adaptar-lo a la seva realitat geogràfica. L'expressat en els mateixos busca garantir la seguretat jurídica, amb la presentació dels permisos pertinents d'ajuntaments, propietaris, autoritat mediambiental, etc .. Un altre element important d'aquest, és marcar els mínims de seguretat, qualitat i homogeneïtat que han de tenir. I finalment comprometre al promotor de la ruta eqüestre en el manteniment de les condicions generals d'aquest.

La Federació Catalana de Turisme Eqüestre pot procedir a la des homologació d'una ruta eqüestre: davant d’incompliment en les condicions d'homologació, quan es constatin noves circumstàncies que afectin la seguretat de l'usuari, quan accions antròpiques o de la naturalesa sobrevingudes impedeixin la continuïtat de la ruta eqüestre o quan no hi hagi un manteniment correcte. També es podrà arribar a aquest resultat quan causes ambientals (verificades científicament i enunciades per l'administració competent) així ho requereixin.Senyalització de rutes eqüestres

Les marques federatives de rutes eqüestres que s'usen a Catalunya pertanyen a la Federació Catalana de Turisme Eqüestre, i són similars a les europees. I són reconegudes per tots els marxistes europeus com les pròpies dels països mediterranis.


RED – Difícils

 • El color de referència és una ferradura color taronja i la senyal de direcció o senyalització es vermella.

 • Rutes eqüestres de més de 50 km. o per passos difícils que es desenvolupa en dues o més parts. Pot tenir associats enllaços, derivacions i variants.

 • La seva retolació són les lletres majúscules RED i un número corresponent a una sèrie.


REM – Mitjanes

 • El color de referència és una ferradura de color taronja i la senyal de direcció o senalització es groga.

 • Rutes eqüestres de menys de 50 km. que es pot recórrer en menys d'una jornada. Pot tenir associades variants i derivacions.

 • La seva retolació són les lletres majúscules REM i un número corresponent a una sèrie.


REF – Fàcils

 • El color de referència és una ferradura de color taronja i la senyal de direcció o senyalització es verda.

 • Rutes eqüestres de menys de 10 Km

 • La seva retolació són les lletres majúscules REF i un número corresponent a una sèrie.

 • Les variants són camins que parteixen i conflueixen en dos punts diferents d'una mateixa ruta eqüestre, utilitzen el mateix nombre que estan relacionats afegint un punt i número d'ordre.

 • Els enllaços són rutes eqüestres que s'uneixen a altres, dues d'igual o diferent rang. No tenen numeració específica.

 • Les derivacions són els trams senyalitzats o no, que parteixen d'un homologat i els vinculen amb elements propers d'interès.

 • Els enllaços internacionals són els que parteixen d'un homologat català i arriben un altre d'un estat confrontant.


Ubicació dels senyals

Els senyals es poden ubicar pintades sobre els elements limítrofs al camí (senyalització horitzontal), o sobre un suport moble disposa ex-professos (senyalització vertical).
Aquest codi de senyals és compatible amb altres codis sempre que es mantingui íntegra i diferenciada la marca federativa.

El manual de les rutes eqüestres  de la Federació Catalana de Turisme Eqüestre descriu la forma de procedir quan coincideixin en un mateix trajecte diverses rutes eqüestres homologades, tant de diferent rang com del mateix.

Els senyals (tan horitzontals com les verticals) buscaran en primer lloc ser suficients per a la seguretat del genet, considerant els dos sentits de marxa possible. Respondran als criteris de discreció, eficàcia i neteja. Es prefereix la senyalització horitzontal a la vertical, que s'ha d'utilitzar quan les condicions impedeixin la primera.

La difusió de les rutes eqüestres

Marcar les rutes eqüestres amb la seva corresponent senyalització és imprescindible. a més és necessari que hi hagi una guia on plasmi la informació bàsica d'aquest. L'instrument propi d'aquesta necessitat és la publicació d'aquesta informació sota el format topoguia, però es recomana completar-lo amb panells "in situ", fullets, informació en pàgines web, etc.

Cavalls  arribats de Cardona ultima població caiguda durant  la guerra de successió, participant amb la ruta eqüestre “La Travessa del Tricentenari” i rendint un homenatge al Fossar de les Moreres als caiguts de 1714
Tornar al contingut