Cobertura de responsabilitat civil per l’organització d’esdeveniments eqüestres - Federació Catalana de Turisme Eqüestre

 
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  TURISME  EQÜESTRE
Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratés
08398 - Santa Susanna
Barcelona
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  
TURISME  EQÜESTRE
Vés al contingut

Cobertura de responsabilitat civil per l’organització d’esdeveniments eqüestres

Assegurances

RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE L’ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS, CONCURSOS, COMPETICIONS I CURSOS HIPICS PATROCINATS PER LA FEDERACIÓ CATALANA DE TURISME EQUESTRE

DADES DEL RISC I CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT:

Associacions culturals, artístiques, recreatives i esportives (esports sense risc)

GARANTIES

Sub - límit per víctima amb caràcter general per les garanties


TOTES LES GARANTIES EXCEPTE R.C. PATRONAL ............................................................... 1.000.000€
R.C. PATRONAL ......................................................................................................NO CONTRACTADA


CAPITALS


R.C. GENERAL DE L’EXPLOTACIÓ ........................................................................................ 1.000.000€
LÍMIT D'INDEMNITZACIÓ (Per sinistre) ................................................................................1.000.000€
FRANQUÍCIA (Per sinistre aplicable a tot tipus de danys i perjudicis llevat doneu personals) ..............150€
RESPONSABILITAT CIVIL PATRONAL ...................................................................... NO CONTRACTADA
Sub-límit per SINISTRE .......................................................................................................................
R.C. SUBSIDIÀRIA DE SUBCONTRACTISTES ............................................................. NO CONTRACTADA
Sub - límit per SINISTRE .....................................................................................................................
ÀMBIT TERRITORIAL EXPLOTACIÓ ...................................................................................Unió Europea

PROTECCIÓ JURÍDICA

DESPESES DE DEFENSA I FIANÇA CIVILS .............................................................................. INCLOSA
DEFENSA PENAL .................................................................................................................. INCLOSA
FIANCES PENALS ..................................................................................................................INCLOSA
PRIMA NETA ........................................................................................................................... ANUAL


INTRODUCCIÓ


Els títols i encapçalaments de les diferents clàusules especials d'aquesta pòlissa s'insereixen únicament com a referència, prevalent el contingut d'aquestes clàusules. Així mateix, en ampliació, modificació i / o derogació de les condicions generals del contracte són aplicables les següents Clàusules especials que prevaldran sobre aquelles en sobretot en quant s'oposen o les modifiquin:

GARANTIA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL D'EXPLOTACIÓ

Com ampliació del punt 4.1. 1. l'article 4 de les Condicions Generals del contracte, queden compreses en l'assegurança:

ASSOCIACIONS

Queden cobertes les reclamacions derivades de la Responsabilitat Civil:

 • De la direcció i dels membres de l'associació representants de la mateixa, en la seva qualitat de tals.
 • D'altres membres, per fets realitzats en interès i per a fins de la Federació.
 • D'empleats i treballadors de l’associació per danys que ocasionin en l'exercici de les funcions que tinguin assignades. Llevat de pacte exprés no es consideraran tercers els socis o afiliats,  ni la mateixa associació.


EXCLUSIÓ DE FILIALS / MATRIUS

En addicion a les exclusions previstes en l'article 5 de les condicions generals del contracte, en cap cas queden cobertes: Les reclamacions de les persones jurídiques filials o matrius del prenedor de l'assegurança o de l'assegurat, així com aquelles amb les que comparteixen la condició de filials dins del mateix grup, o en què prenedor o assegurat mantinguin un control efectiu del seu funcionament.

EXCLUSIÓ D'ARTISTES

En addició a les exclusions previstes en l'article 5 de les condicions generals del contracte, en cap cas queden cobertes: Les reclamacions que puguin ser formulades pels artistes, músics i altre personal ocupat per l'assegurat.

EXCLUSIONS PER JUGADORS, ESPORTISTES I ASSOCIATS

Queden expressament excloses les reclamacions per danys que els jugadors o esportistes puguin causar entre si mentre hi participen competició, entrenament o preescalfament; així com els danys que puguin causar-se entre si els usuaris de les instal·lacions i / o els membres de l'associació, excepte quan la Responsabilitat sigui imputada a l’Associació mitjançant una sentència judicial ferma.

EXCLUSIONS D'ACTIVITATS PERILLOSES


En addició a les exclusions previstes en l'article 5 de les condicions generals del contracte, en cap cas queden cobertes les reclamacions derivades de les següents activitats:

 • Parapent, paracaigudisme, vol en globus, en ultralleuger, en ala delta , així com derivats de la pràctica de qualsevol esport aeri.
 • Wind surf, motos aquàtiques, esquí aquàtic, llanxes, submarinisme, pesca submarina, llanxes motores, vela, així com qualsevol esport que impliqui la navegació o immersió marina.
 • Arts marcials, escalada, rocòdroms, barranquisme, ràfting, salt de pont així com altres activitats similars relacionats amb esports anomenats perillosos.
 • Crema i tret d'articles pirotècnics, focs artificials i correfocs.

EXCLUSIONS PER ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, CENTRES EXCURSIONISTES, CAMPAMENTS I SIMILARS

En adició a les exclusions previstes en l'article 5 de les condicions generals del contracte, en cap cas queden cobertes:

 • Reclamacions que es derivin de l'organització d'actes que sobrepassin el marc dels previstos en els estatuts de l'entitat objecte de l'assegurança.
 • Responsabilitat civil particular dels membres de l'associació i / o usuaris.
 • Reclamacions per danys i perjudicis causats als béns utilitzats per l'assegurat per al desenvolupament de les activitats objecte d'assegurança.
 • Reclamacions per lesions, danys i perjudicis per enfonsament total o parcial de carpes, passarel·les, estrades o tribunes desmuntables o que hagin estat instal·lades amb caracter provisional.
 • Reclamacions per danys, sostracció, pèrdua o extravio d'equipatges, així com de càmeres fotogràfiques o de filmació, bicicletes o altres béns utilitzats pels participants amb motiu de les excursions.
 • Responsabilitat civil particular dels participants i / o dels seus tutors legals, així com les reclamacions per danys i perjudicis que es causin els participants entre si quan el causant dels mateixos sigui major d'edat.

EXCLUSIÓ PER EXCÉS D'AFORAMENT

 • En adició a les exclusions previstes en l'article 5 de les condicions generals del contracte, en cap cas queden cobertes:

 • Reclamacions per lesions, danys i perjudicis causats per l'excés d'aforament.
 • Reclamacions per lesions, danys i perjudicis per enfonsament total o parcial de carpes, passarel·les, estrades o tribunes desmuntables o que hagin estat instal·lades amb caràcter provisional, quan no es disposi dels permisos i autorització corresponents.
 • Reclamacions per la intervenció dels membres dels cossos i forces de seguretat.
 • Responsabilitat civil particular dels assistents, així com les reclamacions per lesions, danys i perjudicis que es causin els espectadors entre si.
 • Reclamacions per danys que els jugadors, esportistes o participants puguin causar entre si.

ACLARIMENT FRANQUÍCIES

Queda expressament convingut entre les parts contractants la renúncia de l'assegurador a l’aplicació franquícies en els sinistres on únicament es reclami per lesions o danys corporals.

Cavalls  arribats de Cardona ultima població caiguda durant  la guerra de successió, participant amb la ruta eqüestre “La Travessa del Tricentenari” i rendint un homenatge al Fossar de les Moreres als caiguts de 1714
Tornar al contingut