Contiguts de miníms en les rutes eqüestres - Federació Catalana de Turisme Eqüestre

 
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  TURISME  EQÜESTRE
Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratés
08398 - Santa Susanna
Barcelona
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  
TURISME  EQÜESTRE
Vés al contingut

Contiguts de miníms en les rutes eqüestres

Rutes eqüestres

Esquema de continguts mínims del projecte d'homologació d'itineraris eqüestres.


Portada ha d'aparèixer:

  • Títol: Projecte d'homologació de l'itinerari  eqüestre

  • Nom de l'itinerari

  • Terme municipal i província en la qual es desenvolupa l'itinerari

  • Data

  • Dades del promotor ( nom, persona de contacte, adreça, telèfon, correu electrònic, i CIF)


Memòria


1. Objecte del projecte:

L'objecte del projecte és l'homologació de l'itinerari eqüestre, en el terme municipal de .............................................. per la Federació Catalana de Turisme Eqüestre.

2. Antecedents:

Indicar les activitats prèvies que s'han dut a terme en matèria de promoció turística i associada a la pràctica eqüestre.

3. Justificació de l'itinerari:

Justificar què ha motivat la sol·licitud de l'homologació, és a dir, què s'aconsegueix amb l'itinerari, quins aspectes es posen en valor amb la ruta, quins han estat els condicionants físics que han limitat el traçat, etc.

4. Àmbit d'actuació
:

Localització de l'àmbit on es va a desenvolupar l'activitat eqüestre (municipis, paratges, etc).

5. Descripció de l'itinerari:

Distàncies, pendents, temps, seguit d'una descripció del recorregut indicant els principals recursos turístics de l'itinerari, àrees de descans, fonts, abeurador, etc.

6. Breu descripció dels recursos turístics de l'itinerari:

Realitzar una petita fitxa dels diferents recursos turístics llocs en valor amb la ruta, com a antics corrals, basses, espais naturals, etc.

7. Normativa d'aplicació en l'itinerari:

Indicació de les normes de conducta generals i particulars a aplicar en l'itinerari, com per exemple, si hi ha una regulació de pas per tractar-se d'un espai natural, vedat de caça, etc.

8. Obres complementàries previstes:

Indicació de les obres complementàries que es pretenguin fer: trams de ferms a reparar, obres de contenció que s'hagin de realitzar, esbrossis, creació d'àrees de descans, abeuradors, etc.

9. Resum d'elements de senyalització a utilitzar:

Indicar  el nombre de pals de seguiment, panells interpretatius, panells panoràmics, pals d'adreça, etc.

Annexos


           1. Fitxes d'homologació de la Federació Catalana de Turisme Eqüestre.

           2. Autoritzacions  signades per a la instal·lació de la senyalització de l'itinerari eqüestre (original o còpia confrontada):

                         a)  En terrenys privats, autorització signada pels propietaris dels terrenys afectats.
                         b)  Quan l'itinerari discorri per terrenys de titularitat municipal, el promotor no sigui l'Ajuntament,                                                 autorització signada per l'Ajuntament en qüestió, per a la  
instal·lació de la senyalització de l'itinerari                                     eqüestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           3. Permisos  de pas signats (original o còpia confrontada): Quan l'itinerari eqüestre discorri per terrenys amb una regulació de pas, serà necessari un permís signat per
l'organisme gestor que permeti el pas de l'itinerari eqüestre, en què s'indicaran els condicionants de pas.                                                                     

        4. Compromís  de  manteniment  signat  pel  promotor,  en  què es  compromet  a mantenir l'itinerari  homologat  en condicions per a la pràctica eqüestre.

Plànols


           1. Plànol  de  localització  a escala  regional,  on  quedi  localitzat  el municipi i vies d'accés fins l'itinerari a homologar.
          
         2. Plànol general de tot el traçat de l'itinerari, sobre ortofoto o cartografia oficial, amb localització dels recursos turístics a posar en valor amb la ruta, àrees de descans, abeuradors, fonts, menjadors, punts de lligat, etc.

          3. Plànols  de  detall  a escala  màxima   1/25.000,  on  s'indiqui  el  traçat  de  la  ruta  i  localització  dels  pals  de direcció, panells informatius, panells interpretatius, etc.


Els impresos estan disponibles a la columna d'impresos

Cavalls  arribats de Cardona ultima població caiguda durant  la guerra de successió, participant amb la ruta eqüestre “La Travessa del Tricentenari” i rendint un homenatge al Fossar de les Moreres als caiguts de 1714
Tornar al contingut